El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Diseny i instalació de linies de vida

A les instal·lacions de la seva empresa es realitzen operacions de?

- Neteja i manteniment de la coberta
- Instal·lació i manteniment d'equips de climatització, panells solars, etc..
- Carrega i descàrrega de camions cisterna
- Neteja de façanes, murs cortina, grans finestrals, etc.
- Treballs que suposin un risc de caiguda

Si és així, ha de complir amb el RD 2177/2004, que estableix les Disposicions mínimes de seguretat i salut per als treballadors en matèria de treballs temporals d'alçada.

PROALTECli ofereix una resposta integral i intel·ligent per a la prevenció de caigudes d'añçada:

- Sistemes de protecció col·lectiva. Estudi, subministrament i instal·lació de línies de vida, punts d'ancoratge i baranes.
- Equips de protecció individual. Anàlisi de les necessitats, assessorament i subministrament.