El nostre equip està acostumat a treballar i adaptar les nostres competències a la realitat de cada client.

Enginyeria Conceptual


L'enginyeria conceptual serveix per identificar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte i marcarà la pauta per al desenvolupament de l'enginyeria bàsica i de detall. Es basa en un estudi previ (estudi de viabilitat) i en la definició dels requeriments del projecte.

Els principals conceptes a analitzar i estudiar en aquesta fase són:

   - Productes y capacitat de producció
   - Normativa y regulació
   - Descripció del procés de fabricació y requeriments d'usuario
   - Descripció general d'instalació.
   - Diagrames de blocs, distribució de sales, plànols de flux de materials y persones, plànols d'àrees clasificades,
     y diagrames de processos bàsics.
   - Estimació de requeriments de serveis auxiliars
   - Llistat d'equips preliminar
   - Estimació econòmica de la inversió ± 30%